เจ้าภาพหลัก

cohost
เข้าสู่ระบบ
รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ
 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
 4. บูธนิทรรศการด้านพืชสวน
 5. การแสดงนวัตกรรมพืชสวนจากภาคเอกชน
โปสเตอร์

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 8 Session

Image
ไม้ผล

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล ประกอบด้วย ผลไม้เมืองร้อน และผลไม้เมืองหนาว ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานผลไม้ การจัดจำหน่ายทั้งไม้ผลและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ

Image
ผัก

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีการผลิตผัก ประกอบด้วย การผลิตผักสวนครัว และการผลิตผักเศรษฐกิจทางเลือก รวมถึงการปฏิบัติ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานผักImage
ไม้ดอก

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ การจัดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับทางเศรษฐกิจ และการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับImage
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังการเก็บเกี่ยวสำหรับ ผลผลิตพืชสวน การเก็บรักษาและยืดอายุของผลผลิตสด สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตพืชสวน วิธีการการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเทคนิคการเก็บรักษาผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว

Image
เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวนเช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเทคโนโลยีการสร้างความปรวนแปรในพืช การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค แมลงและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการกลายพันธุ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อยีนการโคลนยีน การถ่ายยีน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิคด้านโมเลกุลเครื่องหมายและเทคนิคที่เกี่ยวกับโปรตีนและเอนไซม์ เป็นต้น

Image
โรคพืชและกีฏวิทยา

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ โรคพืช การควบคุมความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพืช เชื้อสาเหตุโรคพืช หรือสาเหตุอื่นของโรค การแพร่ระบาด แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคพืช ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ระบบนิเวศแมลง ศัตรูธรรมชาติ แมลงพาหะนำโรค ความต้านทานที่มีอยู่ในพืช สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิด และนวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีการผสมผสาน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน การดัดแปลงสภาพแวดล้อม การควบคุมโดยชีววิธี และการควบคุมโดยใช้สารเคมี

Image
ภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์ หลักการจัดภูมิทัศน์ การออกแบบภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร และการบำรุงรักษางานภูมิทัศน์ การสร้างบรรยากาศให้กับพื้นที่ ตลอดจนการจัดการสภาวะแวดล้อมที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณ

Image
นวัตกรรมพืชสวน

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านพืชสวน การพัฒนา และออกแบบนวัตกรรม การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการการผลิตพืชสวน ตลอดจนการจัดการการเกษตรที่ทันสมัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่ายและการตลาด ความยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน


อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
1) นักเรียน 1,500 บาท 2,000 บาท
2) นิสิต/นักศึกษา 2,500 บาท 3,000 บาท
3) บุคคลทั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ) 3,000 บาท 3,500 บาท
4) ผู้เข้าร่วม ไม่นำเสนอผลงาน 2,000 บาท 2,000 บาท

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19
หมายเลขบัญชี : 661-9-32995-0
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : สาขาควนขนุน

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

 1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
 2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
 3. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
 4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน

ยอดการลงทะเบียนและส่งผลงาน

279 ลงทะเบียนแล้ว
125 ส่งผลงานแล้ว
48 นำเสนอภาคบรรยาย
77 นำเสนอภาคโปสเตอร์

ติดต่อเรา

 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • นางพรทิพย์ บุญจุล โทร. 08-6963-7160
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • นางสาวอรกมล ไกรวงศ์ โทร. 08-6564-3645
 • conference.nhc2022@gmail.com
 • https://nhc.tsu.ac.th Facebook : facebook.com/NHCTSU2022
นักวิจัย Add กลุ่ม Line เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร
QR Line